05 ارديبهشت 1397 ساعت 14:49

چارت درسی رشته های موسسه

چارت درسی رشته های موسسه :

ردیف رشته ردیف رشته
1 کاردانی پیوسته حسابداری 15 کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
2  کاردانی کامپیوتر-نرم افزار  16 کارشناسی پیوسته رشته حسابداری مالیاتی
3  کاردانی مدیریت خانواده   17 کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
4    کاردانی مدیریت صنعتی  18 کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال92
5 کاردانی ناپیوسته حسابداری 19 کارشناسی ارشد حسابداری سال 93به بعد
6 کارشناسی حسابداری 20 کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی
7 کارشناسی پیوسته حسابداری(حسابرسی) 
21 کارشناسی ارشد مدیریت مالی
8 کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی 22 کارشناسی ارشد حسابرسی
9 کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی  23 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
10 کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری 24  
11 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 25  
12 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 26  
13 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی غیر مرتبط 27  
14 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی مرتبط 28  

 

رویدادهای پیش رو

ثبت نام وام دانشجویی موافقت صندوق رفاه با بیمه اتباع خارجی قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی پژوهشی و فرهنگی اطلاعیه ثبت نام بسیج دانشجویی
Template Design:Dima Group