26 خرداد 1398 ساعت 10:28

چارت درسی رشته های موسسه

چارت درسی رشته های موسسه :

ردیف رشته ردیف رشته
1 کاردانی پیوسته حسابداری 15 کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
2  کاردانی کامپیوتر-نرم افزار  16 کارشناسی پیوسته رشته حسابداری مالیاتی
3  کاردانی مدیریت خانواده   17 کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
4    کاردانی مدیریت صنعتی  18 کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال92
5 کاردانی ناپیوسته حسابداری 19 کارشناسی ارشد حسابداری سال 93به بعد
6 کارشناسی حسابداری 20 کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی
7 کارشناسی پیوسته حسابداری(حسابرسی) 
21 کارشناسی ارشد مدیریت مالی
8 کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی 22 کارشناسی ارشد حسابرسی
9 کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی  23 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
10 کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری 24 روانشناسی
11 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 25  کارشناسی حسابداری سال 96به بعد
12 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 26  
13 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی غیر مرتبط 27  
14 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی مرتبط 28  

 

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group