29 خرداد 1397 ساعت 03:29

چارت درسی رشته های موسسه

چارت درسی رشته های موسسه :

ردیف رشته ردیف رشته
1 کاردانی پیوسته حسابداری 15 کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
2  کاردانی کامپیوتر-نرم افزار  16 کارشناسی پیوسته رشته حسابداری مالیاتی
3  کاردانی مدیریت خانواده   17 کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
4    کاردانی مدیریت صنعتی  18 کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال92
5 کاردانی ناپیوسته حسابداری 19 کارشناسی ارشد حسابداری سال 93به بعد
6 کارشناسی حسابداری 20 کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی
7 کارشناسی پیوسته حسابداری(حسابرسی) 
21 کارشناسی ارشد مدیریت مالی
8 کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی 22 کارشناسی ارشد حسابرسی
9 کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی  23 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
10 کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری 24  
11 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 25  
12 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه 26  
13 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی غیر مرتبط 27  
14 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی مرتبط 28  

 

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد آخرین مهلت واریز شهریه ترم جاری اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مقطع ارشد موسسه اموزش عالی مهر کرمان اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مقطع ارشد موسسه اموزش عالی مهر کرمان اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد
Template Design:Dima Group