12 آذر 1399 ساعت 09:15

سرویس دانشگاه در ایام امتحانات

ایستگاه ها

  • ابتدای جاده تهران جلوی رستوران خیام
  • فروشگاه رفاه پارک مطهری
  • نبش ابوذر جنوبی اول بزرگراه
  • خیابان حافظان قزآن-خوابگاه باران

ساعات حرکت از ابتدای جاده تهران  7:10   -   10:10     -    13:45

ساعات برگشت از دانشگاه             9:30  -  12:30      -    16:30

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group